Číselník symbolů GHS

22. červenec 2021 |
  • Aktuality
  • TechNet
| Marie Hamerníková

 Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém bezpečnostní klasifikace OSN pro identifikaci nebezpečných chemikálií a pro informování uživatelů o těchto nebezpečích prostřednictvím symbolů a vět na štítcích obalů a bezpečnostních listů. Tyto informace se zprostředkovávají i v rámci výměny dat pomocí GDSN e-katalogu SYNFONY. Níže naleznete přehled symbolů, jejich kódů a definic. Přesné znění definic naleznete na stránkách Evropské komise

 

GDSN kód Název Symbolu Definice Symbol
CORROSION Žíravý (Korozivita/žíravost) Upozorňuje na látky a směsi korozivní pro kovy, žíravé pro kůži nebo způsobující vážné poškození očí. CORROSION
ENVIRONMENT Nebezpečný pro životní prostředí (Životní prostředí) Upozorňuje na nebezpečí pro vodní prostředí. ENVIRONMENT
EXCLAMATION_MARK Nebezpečí (Vykřičník) Upozorňuje na akutní toxicitu (orální, dermální nebo inhalační kat. 4), dráždivost pro kůži kat. 2, podráždění očí kat. 2, senzibilizaci kůže, podráždění dýchacích cest a narkotické účinky.  EXCLAMATION MARK
EXPLODING_BOMB Výbušnina (Vybuchující bomba) Upozorňuje na výbušniny, samovolně reagující látky a směsi a/nebo organické peroxidy. EXPLODING BOMB
FLAME Hořlavý (Plamen) Upozorňuje na oxidující plyny, kapaliny nebo tuhé látky. FLAME
FLAME_OVER_CIRCLE Oxidující (Plamen nad kruhem) Upozorňuje na oxidující plyny, kapaliny nebo tuhé látky. FLAME OVER CIRCLE
GAS_CYLINDER Plyn pod tlakem (Plynová lahev) Upozorňuje na stlačené plyny, zkapalněné plyny, zchlazené zkapalněné plyny nebo rozpuštěné plyny. GAS CYLINDER
HEALTH_HAZARD Poškození zdraví (Nebezpečnost pro zdraví) Upozorňuje na senzibilizaci dýchacích cest, mutagenitu v zárodečných buňkách, karcinogenitu, toxicitu pro reprodukci, toxicitu pro specifické cílové orgány - jednorázová i opakovaná expozice kat. 1-2, nebezpečnost při vdechnutí. HEALTH HAZARD
SKULL_AND_CROSSBONES Toxický (Lebka se zkříženými hnáty) Upozorňuje na akutní toxicitu (orální, dermální, inhalační kat. 1-3) SKULL AND CROSSBONES
.................................................. ............................................... ........................................................................................................................ .................................